Wagelaar Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Wagelaar Rijwielgroothandel BV

 

1. Geldigheid

1.1 De onderstaande voorwaarden zijn altijd van toepassing op alle rechtsverhoudingen uit hoofde waarvan Wagelaar Rijwielgroothandel BV werkzaamheden heeft verricht en/of goederen heeft geleverd. De algemene voorwaarden maken in ieder geval deel uit van alle overeenkomsten waarbij Wagelaar Rijwielgroothandel BV partij is en zijn voorts van toepassing tijdens onderhandelingen (de precontractuele fase), waarbij Wagelaar Rijwielgroothandel BV betrokken is en die aan een eventuele rechtsverhouding/overeenkomst voorafgaan.

1.2 Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen, wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of bedingen van de wederpartij of derden uitgesloten. Indien er een strijdigheid ontstaat tussen onderstaande voorwaarden en de bepalingen in de overeenkomst, prevaleren de bepalingen in de overeenkomst.

1.3 Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden waarbij Wagelaar Rijwielgroothandel BV verplichtingen aangaat of instemmen met een lagere verkoopprijs, gelden niet als tussen partijen overeengekomen zolang zij niet door Wagelaar Rijwielgroothandel BV schriftelijk zijn bevestigd. Wagelaar Rijwielgroothandel BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen gebruik te maken.

 

2. Offerte en bestelling

2.1 De offertes van Wagelaar Rijwielgroothandel BV zijn vrijblijvend. Alle offertes gelden voor de termijn zoals in de offerte vermeld. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 20 kalenderdagen. Een offerte kan door Wagelaar Rijwielgroothandel BV worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld.

2.2 Afbeeldingen en beschrijvingen, maten en gewichten in onze brochures en offertes voorkomend, zijn voor Wagelaar Rijwielgroothandel BV niet bindend. Indien niet anders vermeld, garandeert Wagelaar Rijwielgroothandel BV het gebruiksdoel niet. Geschiktheid van het geleverde voor een bepaalde toepassing is voor risico van de wederpartij. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen en vermelding van maten en gewichten, voorkomende in aanbiedingen en/of orderbevestigingen is Wagelaar Rijwielgroothandel BV niet aansprakelijk en Wagelaar Rijwielgroothandel BV  is niet verplicht tot vergoeding ter zake van enigerlei schade, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

2.3 Alle door Wagelaar Rijwielgroothandel BV verstrekte bescheiden, zomede de daarvan vervaardigde kopieën, in het bijzonder tekeningen, plannen, product- en werkomschrijvingen, blijven eigendom van Wagelaar Rijwielgroothandel BV, evenals het recht om daarvan gebruik te maken en dienen op eerste verzoek van Wagelaar Rijwielgroothandel BV aan haar te worden geretourneerd, terwijl zonder haar schriftelijke toestemming deze bescheiden niet mogen worden gekopieerd en ook niet ter beschikking mogen worden gesteld van derden.

2.4 De wederpartij garandeert Wagelaar Rijwielgroothandel BV te allen tijde dat gebruik van de door de wederpartij verstrekte gegevens of anderszins haar niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden. De wederpartij vrijwaart Wagelaar Rijwielgroothandel BV volledig voor alle directe of indirecte gevolgen van aanspraken welke de derde jegens haar geldig zouden (mogen) maken uit hoofde van schending van de in dit punt genoemde garantie.

2.5 Bestellingen gelden eerst dan als aangenomen, wanneer ze door Wagelaar Rijwielgroothandel BV schriftelijk zijn bevestigd of na ontvangst door Wagelaar Rijwielgroothandel BV zijn uitgevoerd.

 

3. Prijzen

3.1 Indien niet anders wordt overeengekomen, gelden de prijzen af magazijn of, indien op aanvoer is gekocht, af fabriek. De prijzen zijn exclusief de met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings-, transport-, verzekerings-, onderzoeks- en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen. Alle met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten, stations-, opslag-, bewakings-, transport-, verzekerings-, onderzoeks- en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen, ook indien deze na de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen ten laste van de wederpartij, evenals de gevolgen van de gewijzigde wisselkoersen.

3.2 Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van de levering door Wagelaar Rijwielgroothandel BV gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.

3.3 Wagelaar Rijwielgroothandel BV  is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari de prijzen te indexeren.

3.4 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, maar voordat de overeenkomst volledig door Wagelaar Rijwielgroothandel BV is uitgevoerd, lonen en/of prijzen wijzigingen ondergaan, is Wagelaar Rijwielgroothandel BV bevoegd om buiten de indexering om de overeengekomen prijzen eenzijdig, derhalve zonder dat er toestemming nodig is van de wederpartij, te wijzigen. Bij een verhoging van de prijzen met meer dan 15% is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Wagelaar Rijwielgroothandel BV gehouden is tot vergoeding van schade - uit welke hoofde dan ook - aan de wederpartij.

 

4. Kredietwaardigheid

4.1 Indien Wagelaar Rijwielgroothandel BV een bestelling geheel of gedeeltelijk heeft aangenomen, is de wederpartij verplicht - welke verplichting een integrerend deel van de overeenkomst vormt - Wagelaar Rijwielgroothandel BV desgevraagd ten bewijze van zijn/haar kredietwaardigheid, hetzij vóór de levering, hetzij daarna zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen en wel naar ons genoegen door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van bankgarantie, cessie, het verlenen van pand- of hypotheekrecht etc. Aan de omvang, hoogte en de wijze van de door de wederpartij te stellen deugdelijke zekerheid zijn geen maxima gesteld en worden door Wagelaar Rijwielgroothandel BV bepaald. De in dit lid bedoelde verplichting tot het stellen van zekerheid geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in het geval wij van de wederpartij vergoeding vorderen van schade, die het gevolg is van geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst die aan de wederpartij is toe te rekenen. Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van zekerheid/zekerheden is Wagelaar Rijwielgroothandel BV niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij uit hoofde van de lopende overeenkomsten, onverminderd het recht van Wagelaar Rijwielgroothandel BV om de nakoming van de overeenkomst c.q. betaling van de op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, zomede schadevergoeding en/of de(ze) zekerheid/zekerheden in rechte te vorderen.

 

5. Levering

5.1 Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud zoals nader omschreven in artikel 6. Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de wederpartij dan wel hulppersoon die de goederen in opdracht van de wederpartij komt afhalen.

5.2 Alle aan de wederpartij geleverde goederen zijn voor risico van de wederpartij vanaf het moment van de aflevering af. Hetzelfde geldt vanaf het ogenblik waarop de wederpartij in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van aflevering de goederen afneemt. De wederpartij dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te (doen) stellen voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de wederpartij, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor rekening en risico van de wederpartij. Bij alle overeenkomsten en onder alle omstandigheden, ook bij franco aflevering, wordt het magazijn van Wagelaar Rijwielgroothandel BV of bij aflevering op aanvoer van derden, het magazijn of de fabriek van deze derde(n) als plaats van aflevering beschouwd. Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending, hetzij door ons hetzij door derde(n) als bovenbedoeld plaatsvindt - of bij gebreke daarvan het tijdstip waarop met de verzending een aanvang is gemaakt - behoudens afgehaalde goederen, waarvoor de datering van de afleveringsbon als zodanig geldt.

5.3 Wagelaar Rijwielgroothandel BV is vrij in de keuze van de lading, transportmiddel en expediteur/vervoerder, tenzij anders is overeengekomen. Het risico voor de aan de wederpartij af te leveren goederen is tijdens het gehele transport tot het moment van de aflevering aan de wederpartij is gerealiseerd voor de wederpartij, ook bij franco levering en ongeacht eventueel andersluidende bepalingen op het vervoersdocument. Wagelaar Rijwielgroothandel BV is gerechtigd voor duurzame verpakking van materialen een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld. Belading of vulling van door wederpartij ter beschikking gesteld transportmateriaal en/of emballage geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, ook indien deze door Wagelaar Rijwielgroothandel BV geschiedt en/of door Wagelaar Rijwielgroothandel BV aan de wederpartij ter zake van het materiaal of emballage adviezen zijn verstrekt of verdere werkzaamheden zijn verricht. Wagelaar Rijwielgroothandel BV is bevoegd materieel en emballage te weigeren, te beladen of te vullen, dat naar het oordeel van Wagelaar Rijwielgroothandel BV niet voldoet aan de eisen, die daaraan in verband met de veiligheid en de redelijkheid gesteld dienen te worden. Wagelaar Rijwielgroothandel BV  is in geval van zodanige weigering niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit de vertraging voortvloeien. De derde(n) als bedoeld in dit artikel hebben dezelfde hier genoemde rechten en verplichtingen.

5.4 Wagelaar Rijwielgroothandel BV behoudt zich het recht voor de opdracht, om redenen van productietechnische aard of vanwege de verpakkingseenheid van een betreffend artikel, zonder kennisgeving aan de wederpartij met ten hoogste 10% te vermeerderen of te verminderen. De wederpartij is gehouden tevens de prijs van het gewijzigde geleverde aantal aan Wagelaar Rijwielgroothandel BV te voldoen.

5.5 De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en alle overige afwijkingen van het overeengekomene.

5.6 De levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding hiervan geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding van de levertijden ons tot vergoeding van schade, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

5.7 Wagelaar Rijwielgroothandel BV is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In het laatste geval is Wagelaar Rijwielgroothandel BV gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de wederpartij te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet wordt betaald, is Wagelaar Rijwielgroothandel BV niet tot levering van de volgende deelzending verplicht, maar is zij naar haar keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige ingebrekestelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet de overige rechten van Wagelaar Rijwielgroothandel BV, waaronder haar recht op schadevergoeding.

 

6.  Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van Wagelaar Rijwielgroothandel BV, totdat alle vorderingen die Wagelaar Rijwielgroothandel BV op de wederpartij heeft of zal krijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

6.2 Wanneer de wederpartij uit door Wagelaar Rijwielgroothandel BV geleverde goederen, waarop een eigendomsvoorbehoud rust een nieuw goed vorm, handelt hij/zij bij die vorming in opdracht van Wagelaar Rijwielgroothandel BV en gaat hij/zij de zaak voor haar houden. Hij/zij wordt pas eigenaar op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat al vorderingen van Wagelaar Rijwielgroothandel BV zijn voldaan.

6.3 Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Wagelaar Rijwielgroothandel BV mee te werken aan vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover Wagelaar Rijwielgroothandel BV nog andere vorderingen op de wederpartij heeft dan die bedoeld in lid 6.1 en Wagelaar Rijwielgroothandel BV aan de wederpartij goederen heeft geleverd waarop geen eigendomsvoorbehoud rust, vestigt de wederpartij tot zekerheid voor de nakoming van zijn/haar verplichtingen ten gunste van Wagelaar Rijwielgroothandel BV een bezitloos pandrecht op deze goederen gelijk Wagelaar Rijwielgroothandel BV dit bezitloos pandrecht aanvaardt. De wederpartij zal in alle voornoemde gevallen op eerste verzoek van Wagelaar Rijwielgroothandel BV een akte tot vestiging van het pandrecht tekenen. Hij/zij zal ervoor instaan dat hij/zij tot verpanding van de goederen bevoegd is en dat op de goederen, afgezien van de rechten van Wagelaar Rijwielgroothandel BV geen pand en/of beperkte rechten rusten.

6.4 De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Wagelaar Rijwielgroothandel BV te bewaren. De wederpartij zal de in dit artikel bedoelde goederen behandelen als een goed huisvader. Hij/zij zal de zaken tegen alle calamiteiten verzekeren op basis van de factuurwaarde. De wederpartij zal Wagelaar Rijwielgroothandel BV op eerste verzoek van Wagelaar Rijwielgroothandel BV namen en adressen van de verzekeraars en kopieën van de polissen verstrekken. Voorts zal de wederpartij op eerste verzoek van Wagelaar Rijwielgroothandel BV, voor zover dat niet reeds van rechtswege is ontstaan, ten gunste van Wagelaar Rijwielgroothandel BV een stil pandrecht vestigen op zijn/haar vorderingen dienaangaande op de verzekeraar.

6.6 Wagelaar Rijwielgroothandel BV is gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal Wagelaar Rijwielgroothandel BV te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn/haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van haar rechten.

6.7 De voornoemde bepalingen laten de overige aan Wagelaar Rijwielgroothandel BV toekomende rechten onverlet.

 

7. Betaling

7.1 De geldbedragen die de wederpartij op grond van enige rechtsverhouding (bijvoorbeeld overeenkomst) aan Wagelaar Rijwielgroothandel BV moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij de totstandkoming van de rechtsverhouding. Indien en voor zover de geldbedragen niet opeisbaar zijn overeenkomstig het voorgaande, dan zijn de geldbedragen geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen.

7.2 Voor zover de geldbedragen die de wederpartij aan Wagelaar Rijwielgroothandel BV verschuldigd is nog niet opeisbaar mochten zijn overeenkomstig het voorgaande, dan dient in ieder geval betaling van de facturen van Wagelaar Rijwielgroothandel BV plaats te vinden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij op de factuur anders aangegeven. Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij Wagelaar Rijwielgroothandel BV zijn binnengekomen binnen 8 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaardt. Eventuele rechtsvorderingen moeten op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig zijn gemaakt.

7.3 Ingeval van niet, niet tijdige en/of niet volledige nakoming volgens de hierboven genoemde leden is de wederpartij, zonder dat daartoe een in gebreke stelling is vereist, in verzuim. In geval van verzuim, evenals in geval van aanvraag van surseance van betaling of van het faillissement of van liquidatie van de zaak van de wederpartij is de wederpartij aan Wagelaar Rijwielgroothandel BV over de aan Wagelaar Rijwielgroothandel BV verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 2,5% per maand, dan wel indien dit meer is, is de wederpartij daarover de wettelijke (handels)rente ex artikel 6:119a BW aan Wagelaar Rijwielgroothandel BV verschuldigd. Wagelaar Rijwielgroothandel BV is alsdan tevens gerechtigd alle met de wederpartij lopende overeenkomsten, zonder enige rechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is verplicht tot vergoeding aan Wagelaar Rijwielgroothandel BV van alle daaruit voor Wagelaar Rijwielgroothandel BV ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt dan ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige rechtsverhoudingen (bijvoorbeeld overeenkomsten) verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

7.4 Bij verzuim, evenals bij de overige in artikel 7.3 genoemde omstandigheden zullen alle buitengerechtelijke kosten - waaronder in ieder geval alle kosten van de ingeschakelde gemachtigde / advocaat, gerechtelijke kosten - waaronder het griffierecht, ter zake van vaststelling van schade en aansprakelijkheid, ter verkrijging van voldoening, alsmede ter voorkoming of beperking van schade als gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten -naast de hoofdsom- dadelijk opeisbaar worden. De buitengerechtelijke kosten zijn in ieder geval gelijk aan de werkelijk kosten die Wagelaar Rijwielgroothandel BV aan juridische bijstand gefactureerd krijgt, dan wel bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van 500,- euro, vermeerderd met de gemaakte verschotten en verschuldigde belastingen.

7.5 Indien Wagelaar Rijwielgroothandel BV het faillissement van de wederpartij aanvraagt, dan is deze behalve de hoofdsom, de rente en de buitengerechtelijke incassokosten eveneens de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

7.6 Indien Wagelaar Rijwielgroothandel BV in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen -ondanks een eventuele gedeeltelijke proceskostenveroordeling- alle kosten die Wagelaar Rijwielgroothandel BV heeft gemaakt in verband met de procedure voor rekening van de wederpartij.

7.7 De door de wederpartij te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, opschorting, verrekening, compensatie, schuldvergelijking, schulddelging, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, te geschieden. De wederpartij doet dus uitdrukkelijk afstand van deze rechten. 

7.8 Wagelaar Rijwielgroothandel BV is steeds bevoegd alle vorderingen die wij op u hebben te verrekenen met alle vorderingen die u op ons heeft. Als wij verrekenen betekent dit dat wij onze vordering op u ‘wegstrepen’ tegen een gelijk bedrag van uw vordering op ons.

 

8. Overmacht

8.1 In elk geval van overmacht is Wagelaar Rijwielgroothandel BV gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering voor de duur van de overmacht op te schorten. Als overmacht geldt onder andere: brand, staking, uitsluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog, staat van beleg, congestie, stremming van het verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van vervoermiddel, maatregel van overheidswege, economische overmacht en verplichtingen door de EG opgelegd, buitensporige prijsverhoging van energie en grondstoffen, het wegvallen van stroomvoorziening, het niet (goed) functioneren van de telefoon/telex/telefax(netwerk) en overige communicatiemiddelen of bedrijfsmiddelen (computers e.d.), faillissement of surseance van betaling van opdrachtnemers en het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken of diensten worden ontvangen, zonder dat Wagelaar Rijwielgroothandel BV verplicht is de invloed daarvan op de verhindering of op de vertraging aan te tonen.

8.2 Overmacht geldt ook voor het geval dat Wagelaar Rijwielgroothandel BV de te leveren goederen bij een derde bestelt en deze derde om wat voor reden dan ook met de levering in gebreke blijft. Materialen welke gereed zijn en door een oorzaak onafhankelijk van de wil van Wagelaar Rijwielgroothandel BVniet vervoerd kunnen worden naar de plaats van bestemming, geeft Wagelaar Rijwielgroothandel BV het recht deze voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en betaling daarvoor te verlangen.

8.3  Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Wagelaar Rijwielgroothandel BV uit de overeenkomst opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat Wagelaar Rijwielgroothandel BV tot enige schadevergoeding ter zake is gehouden. De verplichtingen tot betaling van een geldsom aan Wagelaar Rijwielgroothandel BV kunnen door de wederpartij nimmer op basis van overmacht worden opgeschort.

 

9. Reclames/Garanties/Aansprakelijkheid

9.1 Reclames hoegenaamd en van welke aard dan ook schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Reclames worden door Wagelaar Rijwielgroothandel BV slechts geaccepteerd mits deze per aangetekende brief bij Wagelaar Rijwielgroothandel BV worden ingediend binnen 8 dagen na aflevering van de goederen. Na het verstrijken van de vorenbedoelde termijn geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaardt. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig te zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de wederpartij. De wederpartij zal de juistheid van zijn/haar reclame slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen, terwijl voorts op de wederpartij de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die welke door Wagelaar Rijwielgroothandel BV zijn afgeleverd en in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van het magazijn van Wagelaar Rijwielgroothandel BV of het magazijn of fabriek van derden. Alleen goederen, die in opdracht van Wagelaar Rijwielgroothandel BV zijn geretourneerd en waarvan bovendien reclame door Wagelaar Rijwielgroothandel BV akkoord is bevonden, worden door Wagelaar Rijwielgroothandel BV geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de wederpartij. Bij een door de wederpartij bewezen en door Wagelaar Rijwielgroothandel BV gegrond bevonden reclame kunnen wij ter keuze van Wagelaar Rijwielgroothandel BV de onderdelen of artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplaceren of aan de wederpartij crediteren, met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding.

9.2 Wagelaar Rijwielgroothandel BV is nimmer (dus ook niet ingeval van bijvoorbeeld overmacht, reclames, tekortkoming in de nakoming van enige uit hoofde bestaande verplichting, onrechtmatige daad, onjuist advies) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook. Voor zover in rechte komt vast te staan dat voornoemde volledige uitsluiting van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt:

- dat de hoogte van het door Wagelaar Rijwielgroothandel BV te betalen bedrag ter zake van schadevergoeding en boete nooit hoger zou (kunnen) zijn dan voor de door Wagelaar Rijwielgroothandel BV afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op een uitkering, waarbij geldt dat:

- de hoogte van het door Wagelaar Rijwielgroothandel BV / de verzekeraar te betalen bedrag ter zake van de schadevergoeding en boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat vermeld staat in de factuur ter zake van het/de betreffende goed(eren), dus ook niet in het geval de wederpartij geen aanspraak kan maken op een uitkering van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Wagelaar Rijwielgroothandel BV, waarbij geldt dat:

- wij hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zal zijn tot een bedrag van maximum € 7.500,- in totaliteit.

In alle gevallen blijft echter gelden dat wij nimmer aansprakelijk zijn voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, milieuschade, schade wegens gederfde winst dan wel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

Indien Wagelaar Rijwielgroothandel BV bij één of meer derden bepaalde grondstoffen voor haar producten heeft besteld en één of meer van deze derden aan Wagelaar Rijwielgroothandel BV grondstoffen hebben geleverd die op één of meer aspecten afwijken van hetgeen Wagelaar Rijwielgroothandel BV heeft besteld, is Wagelaar Rijwielgroothandel BV in geval van gebruik van deze grondstoffen voor haar producten eveneens nooit en te nimmer aansprakelijk voor de schade die daaruit en/of als gevolg daarvan bij de wederpartij en/of diens/haar afnemers is of zal kunnen ontstaan. De wederpartij zal Wagelaar Rijwielgroothandel BV in die gevallen nimmer uit hoofde van de productaansprakelijkheid ex de artikelen 6:185 e.v. BW kunnen en mogen aanspreken. Ook zal de wederpartij Wagelaar Rijwielgroothandel BV in geval van zo’n schade vrijwaren voor alle aanspraken van diens/haar afnemers jegens Wagelaar Rijwielgroothandel BV uit hoofde van de artikelen 6:185 e.v. BW.

 

10. Vervaltermijn

10.1  Voor zover in deze algemene voorwaarden niet ander is bepaald, vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de wederpartij uit welke hoofde dan ook jegens Wagelaar Rijwielgroothandel BV in ieder geval na één jaar na het moment waarop de wederpartij bekend werd of redelijker wijs bekend kon zijn met het bestaan van de rechten en bevoegdheden.

 

11. Geschillen

11.1 Alle geschillen, ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Overijssel. 

11.2 Op alle door Wagelaar Rijwielgroothandel BV gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes alsmede op alle tussen Wagelaar Rijwielgroothandel BV en de wederpartij gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

11.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

11.4 In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.